Privacybeleid

Algemeen

Hypnokej hecht veel waarde aan uw privacy . Dit Privacyreglement beschrijft dan ook hoe Noortje Nijssen, handelend onder de naam Hypnokej (hierna de ‘therapeut’), de privacy van de gebruiker van de website (hierna de ‘gebruiker’, meervoud de ‘gebruikers’) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de gebruiker wordt verzameld. Huidig document beschrijft ook hoe de therapeut gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt in de functie van hypnotherapeut. Indien de gebruiker van de website gebruik maakt van de diensten van de therapeut, wordt naar de gebruiker van de website gerefereerd als de ‘cliënt, meervoud de ‘cliënten’.’

 

Contactgegevens

Hypnokej - Rosenhofstraat 25, 5298 TA Liempde -

 

Persoonsgegevens

De therapeut verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar dienst als hypnotherapeut en in het kader hiervan deze gegevens zelf verstrekt. De doeleinden binnen de dienstverlening, waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, zijn,

 • Onderhouden van contact met de cliënt;
 • Correspondentie met de cliënt;
 • Uitvoeren van hypnotherapie aan de cliënt;
 • Maken van overeenkomsten en afspraken met de cliënt;
 • Afhandeling van vragen, klachten en opmerkingen van de cliënt;
 • Facturering aan de cliënt;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van de cliënt die verwerkt worden, indien aanwezig/ van toepassing:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Voor- en achternaam ouder(s)/ verzorger(s) van de cliënt onder de 18 jaar;
 • Adresgegevens ouder(s)/ verzorger(s) van de cliënt onder de 18 jaar;
 • Telefoonnummer ouder(s)/ verzorger(s) van de cliënt onder de 18 jaar;
 • Overige persoonsgegevens (bijv. betaal-en factuurgegevens) welke actief worden verstrekt via mail, persoonlijk contact, Whatsapp of het contactformulier.

 

Dossiervorming

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van de cliënt bevat aantekeningen over zijn/ haar gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die de therapeut, na expliciete toestemming van de cliënt, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

De therapeut waarborgt de privacy van de cliënt. Dit betekent onder meer dat zij:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens van de cliënt,
 • er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

 

De therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in het cliëntendossier.

De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit het cliëntendossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de therapeut.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als de therapeut vanwege een andere reden gebruik wilt maken van cliëntengegevens, dan zal de therapeut de cliënt eerst informeren en expliciet zijn/haar toestemming vragen.

 

Bewaren

De therapeut zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de genoemde doelen in deze privacyverklaring. Zij zal zich houden aan de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale- en zorgverleners bewaarplicht. Voor het dossier geldt een bewaartermijn van 20 jaar.

 

Rechten van de cliënt

De cliënt heeft het recht om zijn/ haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens door de therapeut en heeft hij/zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat hij/zij bij de therapeut een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die de therapeut van hem/ haar beschikt in een computerbestand naar de cliënt of een ander, door de cliënt genoemde organisatie, te sturen. De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn/haar persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens sturen naar info@hypnokej.nl.

 

Beveiliging

De therapeut doet er alles aan om de persoonsgegevens die de cliënt verstrekt, tegen onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde toegang te beschermen. Daartoe maakt zij gebruik van verschillende fysieke, organisatorische en technische maatregelen, het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers en encryptie van gegevens. Als de cliënt het idee heeft dat zij/haar gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan deze contact opnemen met info@hypnokej.nl.

 

Vragen, opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen hebt over de wijze waarop Hypnokej omgaat met uw persoonsgegevens of een verzoek hebt over de verwerking ervan, neem dan contact met mij op via info@hypnokej.nl.

 

Wijzigingen

Hypnokej behoudt zich het recht voor om wijzigingen toe te passen. Deze worden verwerkt in de voorwaarden geplaatst op de website, www.hypnokej.nl